KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Dekorační výlisky
e-shop zdarma Fasádní polystyren
e-shop zdarma Podlahový a střešní polystyren
e-shop zdarma Polystyrenová drť
e-shop zdarma Polystyrenové kuličky
e-shop zdarma Termoboxy
e-shop zdarma Tvárnice STYROLBLOK
e-shop zdarma Vánoční dekoraceReklama:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. I Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu polystyren.eshop-zdarma.cz je STYROL a.s., Zašovská 750, 757 01  Valašské Meziříčí, IČ: 28976215, DIČ: CZ28976215

Čl. II Kupní smlouva

 1. Kupující odesláním objednávky z internetového obchodního domu polystyren.shop-zdarma.cz uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 obč. zákoníku.
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodního domu polystyren.eshop-zdarma.cz jsou závazné pro obě smluvní strany. Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku registrace.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu polystyren.eshop-zdarma.cz. Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

Čl. III Kupní cena

 1. Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně daně, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.
 2. Cena u položek označených jako akce platí do vyprodání zásob na skladě, nebo do odvolání.
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího. Tyto náklady jsou přičteny k návrhu objednávky, který kupující obdržel v potvrzujícím emailu.
 4. U zboží, které má hmotnost větší než 10 kg nebo má větší než standartní roměry (25 dm2 nebo jedna strana přesahuje rozměr 80cm), bude manipulační poplatek stanoven Prodejcem individuálně u každé dodávky.

Čl. IV Způsob platby

 1. Kupní cenu lze uhradit takto :Zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
  • v případě osobního odběru zboží v hotovosti (horní limit kupní ceny je dle kurzu ČNB v 15.000€)
  • platba převodem na náš účet před odesláním zboží. Číslo účtu k odeslání kupní ceny převodem je 43-6270310217/0100 (KB). Jako zprávu pro příjemce dejte své jméno.
  • platba při převzetí - drobné zásilky dobírka Česká pošta, velkoobjemové zásilky platba a doprava bude řešena individuálně.
 2. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část, dle stavu zásilky) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Čl. V Pojištění

Zboží je po dobu přepravy pojištěno. Poškození musí kupující neodkladně oznámit přepravci a zahájit s ním reklamační řízení, případně zásilku neodebere (odešle ji zpátky) s uvedením důvodu, proč se tak stalo a nechá vyřízení reklamace poškození zásilky během přepravy na prodávajícím.

Čl. VI Dodací podmínky

 1. Zboží je možno dodat takto :Osobní odběr je možný pouze po předchozí telefonické dohodě.
  • obchodním balíkem doručeným prostřednictvím České pošty
  • balíkem doručeným prostřednictvím služby TopTrans, PPL
  • při velkých objemech nákladní automobilovou dopravou
  • osobním odběrem
 2. Dodací lhůta u zboží skladem je po potvrzení objednávky zpravidla do 7 pracovních dnů, pokud je zboží skladem.
 3. Pokud zboží není skladem může být dodací lhůta až 20 dnů, ve vyjímečných případech i více. Proto jestli na zboží spěcháte, informujte se o jeho možném termínu dodání ještě před objednáním na emailu obchod@styrol.cz .      

Čl. VII Osoby oprávněné zásilku převzít

Oprávněnou osobou převzít zásilku je :

 1. Kupující
 2. Osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

Čl. VIII Reklamace

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem.

Čl. IX  Kontaktní centrum

Kontaktní centrum prodávajícího je uvedeno na faktuře.

Čl. X  Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou,  je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil  takto vzniklý stav
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace                                         

Čl. XII Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět, v uvedené lhůtě, na adresu Prodávajícího (určující je datum převzetí zboží Kupujícím a datum odeslání Prodávajícímu zpět). Náklady na tuto dopravu hradí kupující. Prodávající vrátí zpět zákazníkovi cenu zboží bez poplatků, které byly při dodání zboží zákazníkovi účtovány, a to do 30ti dnů předem dohodnutým způsobem. V případě že zboží, které bylo Kupujícím v zákonné lhůtě vráceno Prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny. Prodávající si uspokojí své nároky z částky, která bude Kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením.
 2. Odstoupit od smlouvy (vrátit zpět prodávajícímu) nemůže kupující u zboží, které je vyrobeno speciálně pro něho (na zakázku), také u živých zvířat a rostlin. Jakékoliv problémy s tímto zboží se řeší v reklamačním řízení.
 3. Kupující má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy v případě, že tuto skutečnost Kupující neprodleně oznámí prodávajícímu a objednávka ještě nebyla vyřízena
 4. V případě, že bude spotřebitelská smlouva stornována a kupní cena zboží již bude uhrazena (platba předem), je Prodávající povinen zaplacenou částku obratem vrátit zpět Kupujícímu.
 5. Prodávající má právo jednostraně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající z důvodů technické závady či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy, tedy dostát dodání objednaného zboží, za sjednanou cenu. Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty, faxem a jinými prostředky komunikace na dálku.

Čl. XIII Závěrečná ustanovení

Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.

37476 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!